Měsíc: Červen 2014

Zahájení provozu webových stránek družstva

Informace k novému zákonu o obchodních korporacích
K 1.1. 2014 došlo k rozsáhlé změně soukromého práva. Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., který nahradil dosavadní úpravu obchodního práva, stanoví nové požadavky na správu bytových družstev, mezi nimiž je i povinnost zřídit bytovému družstvu internetové stránky. Bez internetových stránek bytové družstvo nyní nemůže platně svolat členskou schůzi, jak je uvedeno v níže citovaném § 636 ZOK.

§ 636 – Svolání členské schůze
(1) Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.